Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Individuele afspraken van Volg je pad 

Bij aanmelding voor een individuele afspraak gaat u akkoord met het invullen c.q. ondertekenen van:

1. een intake- en toestemmingsformulier;
2. een 'Behandelovereenkomst Coaching, Therapie en Healing';
3. een 'Overeenkomst Lichaamswerk' (geldt alleen voor de-armouring en tantra healing sessies).

Individuele afspraken die binnen 24 uur vóór de start van de afspraak worden afgezegd, worden in rekening gebracht tegen een 'no-show' tarief van € 70.

Mijn consulten voor individuele afspraken komen niet voor vergoeding door zorgverzekeraars in aanmerking.

Algemene voorwaarden Cursussen en workshops van Volg je pad (hier te downloaden)

Begripsbepalingen

1. Annuleren: het voortijdig beëindigen van de overeenkomst;
2. Klant: de persoon die zich inschrijft voor een cursus of workshop van Volg je pad;
3. Overeenkomst: de tussen partijen gesloten (cursus)overeenkomst;
4. Partijen: Volg je pad en de klant gezamenlijk;
5. Volg je pad: de eenmanszaak van de heer P. Post, handelend onder de naam “Volg je pad - praktijk voor coaching en healing”, gevestigd te Geldrop, ingeschreven in
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56812175;

Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Volg je pad en de klant worden overeengekomen, voor zover betrekking hebbend op het volgen van een cursus of workshop van Volg je pad.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 

Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst voor het volgen van een cursus/workshop komt tot stand door ondertekening door de klant van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, of door de schriftelijke bevestiging van Volg je pad. Bij iedere cursus/workshop staat beschreven op welke wijze inschrijving dient plaats te vinden. 

Uitvoering van de overeenkomst

1. Volg je pad heeft het recht om:
a) het cursus/workshopprogramma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;
b) de planning voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;
c) bij onvoldoende aanmeldingen een cursus/workshop af te gelasten. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd;
2. Voor zover acceptaties van deelname door Volg je pad mede zijn gebaseerd op informatie die door de klant is verstrekt, staat de klant ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie heeft verstrekt. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Volg je pad heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor deelname aan een cursus/workshop, tijdig worden verstrekt.
3. Volg je pad zal de cursus/workshop naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren.
4. Volg je pad is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Volg je pad is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Annulering of wijziging door de klant

Annulering van een eendaagse cursus/workshop

1. Bij een overeenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de online inschrijving voor een cursus/workshop of via de telefoon, kan de klant de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na inschrijving, ingaande op de dag van de aanmelding, ontbinden. Wanneer de klant zich in de laatste 14 dagen voor aanvang van de cursus/workshop heeft ingeschreven, vervalt het wettelijke herroepingsrecht van de klant en geldt de onderstaande contractuele annuleringsregeling van Volg je pad.
2. Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn heeft de klant het recht zijn/haar deelname aan een cursus/workshop schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van de poststempel of e-mail.
3. Annulering is kosteloos tot 1 week voor de start van de cursus/workshop. De dag waarop de cursus/workshop plaatsvindt, is niet inbegrepen in de termijn voor annulering.
4. Bij annulering in de laatste week voorafgaand aan de cursus/workshop wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.
5. Vervanging van de klant door een ander voor de geannuleerde cursus/workshop is mogelijk mits het persoonlijk intake gesprek met de vervanger nog voor aanvang van de cursus/workshop kan plaatsvinden.
6. In geval de klant of zijn vervanger op het startmoment van de cursus/workshop of na aanvang ervan, de deelname beëindigt of anderszins niet (langer) aan de cursus/workshop deelneemt, heeft de klant geen recht op terugbetaling of instroom in een andere cursus/workshop.
7. Beëindiging van deelname op de dag van de cursus/workshop geeft geen recht op restitutie. 

Annulering van een meerdaagse cursus/workshop

1. Bij een overeenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de online inschrijving voor een cursus/workshop of via de telefoon, kan de klant de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na inschrijving, ingaande op de dag van de aanmelding, ontbinden. Wanneer de klant zich in de laatste 14 dagen voor aanvang van de cursus/workshop heeft ingeschreven, vervalt het wettelijke herroepingsrecht van de klant en geldt de onderstaande contractuele annuleringsregeling van Volg je pad.  
2. Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn heeft de klant het recht zijn/haar deelname aan de cursus/workshop schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van de poststempel of e-mail.
3. Annulering is kosteloos tot 30 dagen voor de start van de cursus/workshop. De dag waarop de cursus/workshop plaatsvindt, is niet inbegrepen in de termijn voor annulering.
4. Bij annulering binnen 14 tot 30 dagen voorafgaand aan de cursus/workshop wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.
5. Indien de klant zijn deelname annuleert binnen de laatste 2 weken voor aanvang van de cursus/workshop, is het totale overeengekomen bedrag verschuldigd.  
6. Vervanging van de klant door een ander voor de geannuleerde cursus/workshop is mogelijk mits het persoonlijk intake gesprek met de vervanger nog voor aanvang van de cursus/workshop kan plaatsvinden.
7. In geval de klant of zijn vervanger op het startmoment van de cursus/workshop of na aanvang ervan, de deelname beëindigt of anderszins niet (langer) aan de cursus/workshop deelneemt, heeft de klant geen recht op terugbetaling of instroom in een andere cursus/workshop.
8. Tussentijdse beëindiging geeft geen recht op restitutie.

Annulering of wijziging door Volg je pad 

1. Volg je pad heeft het recht om zonder opgave van redenen de cursus/workshop te annuleren of deelname van een klant te weigeren, in welke gevallen de klant recht heeft op terugbetaling van het volledige door aan Volg je pad betaalde bedrag.

Prijzen

1. Prijzen zijn bindend tenzij anders overeengekomen. De actuele prijzen staan vermeld op de website www.volgjepad.nl.

Betalingsvoorwaarden  

1. Volg je pad brengt de kosten van de cursus/workshop in rekening door middel van een factuur. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Indien de factuur korter dan 30 dagen voorafgaand aan de cursus/workshop aan de klant wordt verzonden, dient de klant terstond voor betaling zorg te dragen, in ieder geval voorafgaand aan de (eerste) datum waarop de cursus/workshop plaatsvindt.
3. Voor speciale acties zoals lastminute kortingen geldt eveneens dat de verschuldigde vergoeding voor aanvang van de cursus/workshop voldaan moet zijn.
4. Indien de klant in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is Volg je pad gerechtigd zijn contractuele verplichtingen onmiddellijk op te schorten.

Opschorting en ontbinding

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een redelijke opzegtermijn in acht te nemen. 

Aansprakelijkheid

1. Op Volg je pad rust een inspanningsverplichting om de cursus/workshop naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
Daarmee staat Volg je pad in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden.
2. Volg je pad aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de klant voor enige schade behalve in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
3. Wanneer Volg je pad onverhoopt toch aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie of cursus/workshop in rekening is gebracht.
4. De klant dient zelf te beoordelen of hij/zij fysiek en wat (mentale en emotionele) conditie betreft in staat is om verantwoord deel te nemen aan de cursus/workshop. Volg je pad sluit iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade als gevolg van deelname aan zijn cursussen/workshops nadrukkelijk uit.
5. Iedere aansprakelijkheid van Volg je pad voor indirecte schade wordt nadrukkelijk uitgesloten.
6. Volg je pad zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
a) een tekortkoming van de klant bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
b) onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de klant.

Privacy 

1. Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de klant worden verwerkt, worden door Volg je pad vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende
privacy wet- en regelgeving behandeld.
2. Persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Volg je pad en worden gebruikt om de klant op de hoogte te houden van cursussen en workshops en overige diensten van Volg je pad. Indien de klant aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie, dan wordt dit direct gerespecteerd en zullen de gegevens van de klant hiervoor niet meer worden gebruikt.
3. De privacyverklaring van Volg je pad is te downloaden op www.volgjepad.nl.

Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen Volg je pad en de klant is Nederlands recht van toepassing
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de Rechtbank Oost Brabant.