Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING (hier te downloaden) 

Volg je pad, praktijk voor coaching en healing, is gevestigd aan de Waleweinlaan 36, 5665 CK Geldrop, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56812175. 

Volg je pad respecteert de privacy van al haar cliënten. Voor een optimale dienstverlening is het nodig dat persoonsgegevens worden verwerkt. Deze gegevens worden goed beveiligd opgeslagen en vertrouwelijk behandeld.

Persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden

Wanneer je je aanmeldt voor een van de diensten van Volg je pad, wordt gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn nodig om de dienst uit te kunnen voeren.
De persoonsgegevens die Volg je pad verwerkt zijn:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer(s);
 • e-mail adres;
 • andere persoonsgegevens die je actief verstrekt in bijv. telefonisch of digitaal contact;
 • gezondheidsinformatie. 

Doel opslag en verwerking persoonsgegevens

Volg je pad verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • voor het verrichten van de aangeboden diensten;
 • om met je in contact te kunnen komen;
 • voor toezending van de nieuwsbrief op basis van toestemming;
 • om wet- en regelgeving na te leven (als zorgverlener is Volg je pad op grond van de WGBO [Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst] verplicht om een medisch dossier bij te houden);
 • het analyseren en verbeteren van de dienstverlening en website;
 • marketing en communicatie doeleinden;
 • facturatie.

De privacywetgeving bepaalt dat Volg je pad jouw persoonsgegevens alleen mag verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. De bovenstaande verwerkingen hebben steeds
één van de volgende grondslagen: 

 • de uitvoering van de overeenkomst met jou;
 • de uitvoering van een wettelijke verplichting;
 • op basis van jouw toestemming;
 • vanwege een gerechtvaardigd (bedrijfs)belang. 

Persoonsgegevens van minderjarigen

Volg je pad heeft niet de intentie gegevens te verzamelen en te verwerken van cliënten die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze uitdrukkelijk en bewijsbaar toestemming hebben van ouders of voogd. Volg je pad kan echter niet controleren of een persoon die via het contact formulier op mijn website contact legt 16 jaar of ouder is. Ouders wordt dan ook dringend verzocht om betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens over minderjarigen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Als je ervan overtuigd bent dat Volg je pad zonder toestemming persoons gegevens verzamelt over een minderjarige, neem dan contact op via info@volgjepad.nl. De informatie wordt dan verwijderd. 

Bewaartermijn 

Volg je pad bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor die gegevens worden verzameld en verwerkt. Volg je pad hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van gegevens:

 • persoonsgegevens die zijn verkregen:
  • via het contactformulier op de website;
  • via telefonisch en/of digitaal contact;
  • door het aangaan van een overeenkomst;
  • naar aanleiding van het invullen van formulieren, zoals het intake- en toestemmingsformulier van Volg je pad; 

worden 15 jaar bewaard na het laatste contact c.q. je laatste afspraak. Dit komt overeen met de wettelijke bewaarplicht op grond van de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings-overeenkomst). 

 • persoonsgegevens die in het kader van nieuwsbrieven zijn vastgelegd worden vernietigd binnen 1 maand nadat je je voor de nieuwsbrief hebt afgemeld.
 • financiële gegevens (facturen) moeten op basis van fiscale regelgeving 7 jaar worden bewaard. 

Delen van persoonsgegevens met derden

De verwerkte gegevens worden niet ongevraagd met derden gedeeld, tenzij Volg je pad dat verplicht is op grond van een wettelijke bepaling (bijv. in het geval van controle van de administratie door de belastingdienst) of een rechterlijke uitspraak, of tenzij het noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst.

In speciale gevallen kan het zijn dat Volg je pad gegevens deelt met anderen, zoals een huisarts, specialist of een andere therapeut (ingeval van overdracht en/of doorverwijzing).
Dit gebeurt pas na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

Wanneer Volg je pad workshops verzorgt in samenwerking met een mededocent(e), dan worden je gegevens van het inschrijfformulier ook gedeeld met deze andere docent(e).
Daarnaast worden in dat geval je persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres) weergegeven op een deelnemerslijst die rondgestuurd wordt aan alle deelnemers van diezelfde workshop. Hierdoor kunnen deelnemers onderling regelingen treffen omtrent vervoer, overnachting of contact achteraf. Heb je hier bezwaar tegen, dan kun je dit weergeven op het inschrijfformulier bij aanmelding.

Foto’s die tijdens een workshop worden gemaakt worden pas gebruikt voor publicatie na uitdrukkelijke toestemming van alle deelnemers. Publicatie kan zijn op de website, in één van de nieuwsbrieven, op Facebook of elders op internet.

Cookies 

Volg je pad maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies. En analytische cookies, zoals Google Analytics, die geen inbreuk maken op je privacy en bovendien geanonimiseerd worden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt,
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijv. jouw voorkeursinstellingen. 

Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Jouw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Je hebt het recht om al je opgeslagen en verwerkte gegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Verder heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij Volg je pad een verzoek kunt indienen om alle gegevens van jou zijn opgeslagen, via een computerbestand aan jou of een ander, door jou genoemde organisatie over te dragen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, verandering, verwijdering, gegevensoverdracht of verzoek tot intrekking van je toestemming sturen naar info@volgjepad.nl. Volg je pad reageert zo snel mogelijk op je verzoek, met een uiterlijke termijn van 4 weken. Volg je pad wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Volg je pad neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijv. een medewerker van Volg je pad) tussen zit.

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Aanpassingen en/of veranderingen van de diensten van Volg je pad kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Beveiligen van persoonsgegevens

Volg je pad neemt de bescherming van persoons gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@volgjepad.nl.

Vragen en feedback

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of als je feedback wil geven, neem dan contact op met Volg je pad.