Privacy verklaring

Volg je pad, praktijk voor coaching en healing respecteert de privacy van al haar cliënten. Voor een optimale dienstverlening is het nodig dat ik gegevens opsla. Deze gegevens worden goed beveiligd opgeslagen en vertrouwelijk behandeld.

Volg je pad

Volg je pad, praktijk voor coaching en healing is gevestigd aan Waleweinlaan 36, 5665 CK in Geldrop en staat onder nummer 56812175 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden

Wanneer je je aanmeldt voor een van mijn diensten vraag ik je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn nodig om de dienst uit te kunnen voeren. De persoonsgegevens die ik verwerk zijn:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer(s)
 • e-mail adres
 • andere persoonsgegevens die je actief verstrekt in bijv. telefonisch of digitaal contact.

Doel opslag en verwerking persoonsgegevens

De opgeslagen persoonsgegevens zijn nodig:

 • voor telefonisch en/of digitaal contact om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren, waaronder het maken van afspraken.
 • voor het uitschrijven van een factuur en het afhandelen van jouw betaling.
 • voor het toesturen van mijn nieuwsbrief. Toesturen gebeurd niet ongevraagd en er bestaat ten allen tijde de mogelijkheid om je van de verzendlijst te laten verwijderen. De mogelijkheid daartoe vind je onderaan elke nieuwsbrief (die gemaakt is in MailChimp).
 • om jou te informeren over wijzigingen van mijn diensten, waaronder tariefwijzigingen.
 • voor het opstellen van een ‘consult overeenkomst voor nieuwe klanten’.

Persoonlijke gegevens

Ten behoeve van een intake gesprek vraag ik je om persoonlijke gegevens aan mij door te geven op een ‘intakeformulier’. Ook maak ik beknopte cliëntverslagen van individuele sessies om je persoonlijke groei vast te kunnen stellen.

Resumé doel opslag en verwerking gegevens

Volg je pad verzamelt en verwerkt voor vorengenoemde doeleinden persoons- en persoonlijke gegevens, uitsluitend na toestemming of op grond van een gesloten overeenkomst.

Bijzondere persoonsgegevens

Volg je pad heeft niet de intentie gegevens te verzamelen en te verwerken van cliënten die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze uitdrukkelijk en bewijsbaar toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een persoon die via het contact formulier op mijn website contact legt 16 jaar of ouder is. Ik raad ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hun kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoons- of persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via info@volgjepad.nl, dan verwijder ik deze informatie.  

Bewaren van persoons- en persoonlijke gegevens

Volg je pad bewaart je persoons- en persoonlijke gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en verwerkt. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van gegevens:

 • persoonsgegevens die zijn verkregen via het contact formulier op de website, via telefonisch en/of digitaal contact of door het aangaan van een ‘consult overeenkomst voor nieuwe klanten’ worden tot 7 jaar bewaard.
 • persoons- en persoonlijke gegevens die zijn verstrekt naar aanleiding van het invullen van formulieren, zoals een ‘intakeformulier’ worden 3 jaar bewaard na je laatste afspraak. Na deze termijn worden deze gegevens vernietigd.
 • persoonsgegevens die in het kader van nieuwsbrieven zijn vastgelegd worden vernietigd binnen 1 maand nadat je je voor de nieuwsbrief hebt afgemeld.

Delen van persoons- en persoonlijke gegevens met derden

De verwerkte gegevens worden niet ongevraagd met derden gedeeld, tenzij ik dat verplicht ben op grond van een wettelijke bepaling (bijv. in het geval van controle van mijn administratie door de belastingdienst) of een rechterlijke uitspraak.

In speciale gevallen kan het zijn dat ik gegevens deel met anderen, zoals een huisarts, specialist of een andere therapeut (ingeval van overdracht en/of doorverwijzing). Dit gebeurt pas na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

Geef ik workshops in samenwerking met een mededocent(e), dan worden je gegevens van het contactformulier bij aanmelding ook gedeeld met deze andere docent(e). Daarnaast worden in dat geval je persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres) weergegeven op een deelnemerslijst die rondgestuurd wordt aan alle deelnemers van diezelfde workshop. Hierdoor kunnen deelnemers onderling regelingen treffen omtrent vervoer, overnachting of contact achteraf. Heb je hier bezwaar tegen, dan kun je dit weergeven op het contactformulier bij aanmelding.

Foto’s die tijdens een workshop worden gemaakt worden pas gebruikt voor publicatie na uitdrukkelijke toestemming van alle deelnemers. Publicatie kan zijn op mijn website, in één van mijn nieuwsbrieven, op Facebook of elders op internet.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Volg je pad maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies. En analytische cookies, zoals Google Analytics, die geen inbreuk maken op je privacy en bovendien geanonimiseerd worden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijv. jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Keuzes voor persoons- en persoonlijke gegevens

Je hebt het recht om al je opgeslagen en verwerkte gegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Verder heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij Volg je pad een verzoek kan indienen om alle gegevens die ik van jou heb opgeslagen, via een computerbestand aan jou of een ander, door jou genoemde organisatie over te dragen. Je kunt een verzoek tot inzage, verandering, verwijdering, gegevensoverdracht of verzoek tot intrekking van je toestemming sturen naar info@volgjepad.nl. Ik reageer zo snel mogelijk op je verzoek, met een uiterlijke termijn van 4 weken. Volg je pad wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.   

Geautomatiseerde besluitvorming

Volg je pad neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijv. een medewerker van Volg je pad) tussen zit.

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Aanpassingen en/of veranderingen van de diensten van Volg je pad kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Beveiligen van persoonsgegevens

Volg je pad neemt de bescherming van persoons- en persoonlijke gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op via info@volgjepad.nl.

Foto’s die gemaakt worden tijdens een workshop worden pas getoond na toestemming. Dit kan zijn op de website, facebook of elders op internet.

Vragen en feedback

Als je vragen hebt over dit privacybeleid of je wilt feedback geven, kun je contact met mij opnemen.